Hoc Gioi Toan

Saturday, August 4, 2012

Parse Json of google map router

Google support json draw map on android
this is way:Parse Json of google map router

Download

Monday, June 18, 2012

Trac Nghiem Marketing

Tong hop trac nghiem Marketing
File1
File2
 Click file sau đó nhấn:

Saturday, June 9, 2012

Phần mềm ghi điểm đánh bài tiến lên trên điện thoại android

Đối với các tay mê bài bạc trước đây chúng ta phải tốn giấy mực để ghi điểm mỗi khi chơi bài rất mất thời gian
Hiện nay trên điện thoại android đã có phần mềm ghi điểm hoan` toàn miễn phí.
Chỉ cần down về và cài vào điện thoại của bạn là đã có ngay một phần mềm ghi điểm đánh bài không cần tốn giấy bút nữa.
Hãy cùng cảm nhận
Download

Parse Json goolge map to lat & longi


//get json
String responseBody = httpclient.execute(httppost,
responseHandler);
//convert to oject
JSONObject json = new JSONObject(responseBody);
JSONArray jArray = json.getJSONArray("results");

JSONObject json2 = jArray.getJSONObject(0);
//get object geometry
JSONObject json3 = json2.getJSONObject("geometry");

try
{
//if bounds
JSONObject e = json3.getJSONObject("bounds");
String s = e.getString("northeast");
jObject = new JSONObject(s);
}
catch (Exception e) {
//if location
// TODO: handle exception
JSONObject e2 = json3.getJSONObject("location");
String s2 = e2.getString("northeast");
jObject = new JSONObject(s2);
}

Download

Kết nối webservice in android

Kết nối webservice C# in android sử dung ksoap
Source
Download
Webservice các bạn xem code rồi tạo database cho nó nha đơn giản thôi.

code chương trinh nghe nhạc trên android

Source code chương trình nghe nhạc trên android
Download

Gửi và nhận broadcast in android

Hướng dẫn gửi và nhận broadcast in android
source
Download

Code send sms in android

Hướng dẫn code gửi sms in android
Download

Hander Send Message in Android

Hướng dẫn code hander send message in android
Download

HanderPost in android

Hướng dẫn code Handerpost in android
Download

Asyntask and Timer in android

Hướng dẫn code service dạng asyntask trong android

android 231
Download

Service gửi sms trên android

Hướng dẫn viết Service gửi SMS tự động boomer tin nhắn

android 231
Download Source

Phần mềm khóa folder

Phần mềm khóa folder lock
Download

Sunday, April 15, 2012

Thursday, March 29, 2012

Bảng mã màu CSS

Color Name Mã màu
Xem trước
AliceBlue  #F0F8FF  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Aqua  #00FFFF  
Aquamarine  #7FFFD4  
Azure  #F0FFFF  
Beige  #F5F5DC  
Bisque  #FFE4C4  
Black  #000000  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
Blue  #0000FF  
BlueViolet  #8A2BE2  
Brown  #A52A2A  
BurlyWood  #DEB887  
CadetBlue  #5F9EA0  
Chartreuse  #7FFF00  
Chocolate  #D2691E  
Coral  #FF7F50  
CornflowerBlue  #6495ED  
Cornsilk  #FFF8DC  
Crimson  #DC143C  
Cyan  #00FFFF  
DarkBlue  #00008B  
DarkCyan  #008B8B  
DarkGoldenRod  #B8860B  
DarkGray  #A9A9A9  
DarkGrey  #A9A9A9  
DarkGreen  #006400  
DarkKhaki  #BDB76B  
DarkMagenta  #8B008B  
DarkOliveGreen  #556B2F  
Darkorange  #FF8C00  
DarkOrchid  #9932CC  
DarkRed  #8B0000  
DarkSalmon  #E9967A  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
DarkSlateBlue  #483D8B  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
DarkSlateGrey  #2F4F4F  
DarkTurquoise  #00CED1  
DarkViolet  #9400D3  
DeepPink  #FF1493  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DimGray  #696969  
DimGrey  #696969  
DodgerBlue  #1E90FF  
FireBrick  #B22222  
FloralWhite  #FFFAF0  
ForestGreen  #228B22  
Fuchsia  #FF00FF  
Gainsboro  #DCDCDC  
GhostWhite  #F8F8FF  
Gold  #FFD700  
GoldenRod  #DAA520  
Gray  #808080  
Grey  #808080  
Green  #008000  
GreenYellow  #ADFF2F  
HoneyDew  #F0FFF0  
HotPink  #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C  
Indigo   #4B0082  
Ivory  #FFFFF0  
Khaki  #F0E68C  
Lavender  #E6E6FA  
LavenderBlush  #FFF0F5  
LawnGreen  #7CFC00  
LemonChiffon  #FFFACD  
LightBlue  #ADD8E6  
LightCoral  #F08080  
LightCyan  #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
LightGray  #D3D3D3  
LightGrey  #D3D3D3  
LightGreen  #90EE90  
LightPink  #FFB6C1  
LightSalmon  #FFA07A  
LightSeaGreen  #20B2AA  
LightSkyBlue  #87CEFA  
LightSlateGray  #778899  
LightSlateGrey  #778899  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
LightYellow  #FFFFE0  
Lime  #00FF00  
LimeGreen  #32CD32  
Linen  #FAF0E6  
Magenta  #FF00FF  
Maroon  #800000  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
MediumBlue  #0000CD  
MediumOrchid  #BA55D3  
MediumPurple  #9370D8  
MediumSeaGreen  #3CB371  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
MediumTurquoise  #48D1CC  
MediumVioletRed  #C71585  
MidnightBlue  #191970  
MintCream  #F5FFFA  
MistyRose  #FFE4E1  
Moccasin  #FFE4B5  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Navy  #000080  
OldLace  #FDF5E6  
Olive  #808000  
OliveDrab  #6B8E23  
Orange  #FFA500  
OrangeRed  #FF4500  
Orchid  #DA70D6  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
PaleGreen  #98FB98  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
PaleVioletRed  #D87093  
PapayaWhip  #FFEFD5  
PeachPuff  #FFDAB9  
Peru  #CD853F  
Pink  #FFC0CB  
Plum  #DDA0DD  
PowderBlue  #B0E0E6  
Purple  #800080  
Red  #FF0000  
RosyBrown  #BC8F8F  
RoyalBlue  #4169E1  
SaddleBrown  #8B4513  
Salmon  #FA8072  
SandyBrown  #F4A460  
SeaGreen  #2E8B57  
SeaShell  #FFF5EE  
Sienna  #A0522D  
Silver  #C0C0C0  
SkyBlue  #87CEEB  
SlateBlue  #6A5ACD  
SlateGray  #708090  
SlateGrey  #708090  
Snow  #FFFAFA  
SpringGreen  #00FF7F  
SteelBlue  #4682B4  
Tan  #D2B48C  
Teal  #008080  
Thistle  #D8BFD8  
Tomato  #FF6347  
Turquoise  #40E0D0  
Violet  #EE82EE  
Wheat  #F5DEB3  
White  #FFFFFF  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
Yellow  #FFFF00  
YellowGreen  #9ACD32  

Monday, March 26, 2012

Webkit in android (tính biểu thức toán học)

Hướng dẫn sử dụng webkit in android
Download

Soruce code:(caculator) demo dùng webkit: tính biểu thức toán học
Download

Friday, March 23, 2012

Thursday, March 22, 2012

winrar full ko cần crack

 winrar full

WinRAR là một phần mềm quản lý lưu trữ mạnh mẽ.Hỗ trợ mạnh mẽ công việc sao lưu dữ liệu của bạn và giảm kích thước của file đính kèm email, giải nén RAR, ZIP và các file khác download từ internet, tạo ra lưu trữ ở dạng tập tin RAR và ZI
Hỗ trợ UDF 2.50, cho khả năng giải nén file ISO của đĩa Blu-ray. Hiển thị phiên bản UDF khi duyệt file ISO trên thanh địa chỉ WinRAR.

- Thiết lập sẵn các mật khẩu nén, giải nén thường dùng để đem ra sử dụng khi cần thiết.

- Cho phép giải nén hàng loạt file có chung mật khẩu cùng lúc.

- Hiển thị quá trình nén, giải nén dưới Taskbar Windows 7.

- Hỗ trợ tốt bảng mã Unicode, giúp bạn đặt tên, chuyển đổi, tìm kiếm các file có dấu tiếng Việt.

- Giải nén thư mục theo đúng cấu trúc trong file nén.

- Tùy chọn giải nén trong âm thầm “Background extraction”

download

Hướng dẫn lập trình socket C#(lập trình mạng )

 Hướng dẫn lập trình socket C#(lập trình mạng )
Download

Wednesday, March 21, 2012

Sunday, March 4, 2012

điều khiển form cha mà không cần đóng form con

 Source điều khiển form cha mà không cần đóng form con

download

Giáo trình oracle (tiếng việt)

 Giáo trình cơ bản về oracle  (tiếng việt)
Download

Game Chicken III bản full

 Đây là game bắn gà bản full + key.
Download

Giáo trình lập trình android (tài liệu tham khảo)

 Giáo trình lập trình android (tài liệu tham khảo)
Đây là một trong 2 cuốn sách hay về lập trình android các bạn nên đọc
Download
pass: duriangroup

Hướng dẫn code cơ bản về listview in android

 Hướng dẫn các bạn mới tiếp xúc với listview trong android
và lập trình đa ngôn ngữ trong các chương trình
Download

Source code:
Download

Hướng dẫn code cơ bản về android

 Một số tài liệu hướng dẫn code cơ bản về and roid
Download

Source code:
Download 
http://www.mediafire.com/?1rr57c6q5bu94ud

Friday, March 2, 2012

Phần mềm chuyển đỏi word sang pdf

Hướng dẫn chuyển đổi word sang pdf
1 tải file cài đặt
Download
2. tiến hành cài đặt: click file và chọn next cho tới khi finish
3. Open file word muốn chuyển sang pdf
chọn: File - Print-Print
Trong ô Name: chọn doPDF - click ok. ra file pdf

Phần mềm chuyển đổi pdf sang word

Phần mềm chuyển đổi pdf sang word
Downloadhttp://www.mediafire.com/download/sr0m1csq3hyik1w/Solid.Converter.PDFFull.rar


BRIGHAM HOUSTON - Fundamentals of Financial Management

BRIGHAM HOUSTON - Fundamentals of Financial Management

Download

Hướng dẫn lập trình QT4

 Sách hướng dẫn lập trình QT4
Download

Tiếng anh tin học 2

Book:  Oxford English for Information Technology 2nd - Student
Dành cho sinh viên ngành tin học
Download

Lập trình android Tiếng việt

Hướng dẫn lập trình android tài liệu bằng tiếng việt.
Download

Giáo trình Toán A3

 Giáo trình Toán A3
Download

Flash tặng nàng

 Flash tặng nàng
Xem

Giáo trình mạng nâng cao

 Giáo trình mạng nâng cao
Download

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Download

Gửi người con gái anh yêu

Bức thư tình gửi người con gái anh yêu...........

Thursday, March 1, 2012

Kết nối csdl in QT

 Source Kết nối csdl in QT
Download
or
Dlink

Ebook Unlock Android

Đây là cuốn sách quan trọng nhất trong lập trình android
Download 
or
Download

Lập trình game android

 Bắt đầu lập trình game với android
Download
or
Download

Tính Height của cell excel in c#

Tính Height của cell excel in c#
Download

Source Remoting

 Hướng dẫn lập trình remoting.
Download
or
Download

Lập trình pocket pc full

 Hướng dẫn lập trình pocket a-z
Download

Neu link tren bi die cac ban down tai day

Một số luận văn kế toán

 Một số luận văn kế toán
Download
or
neu link tren bi die cac ban down tai day

phóng to hình trên web

Source phóng to hình trên web
Download

CSS tiếng việt

 Tự học css
Download
or
down2

Merge cell in datagrid

 Source Merge cell in datagrid
Download
or down2