Hoc Gioi Toan

Tuesday, October 22, 2013

Cách tính năm nhuận

Không chỉ đơn giản là 4 năm thì có 1 năm nhuận:
- Chẳng hạn 1900, 1700, 2100 không là năm nhuận.
Vì vậy 1 nhuận khi:
+ năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100
+ hoặc năm chia hết cho 100 và chia hết cho 400

No comments:

Post a Comment