Hoc Gioi Toan

Tuesday, October 22, 2013

Game ball - Android

Game Ball
A New Game  of D&T.
Game control a ball by your phone.
Overstep obstacles
You are winner , if you go to all level of game.

Game Ball
Một trò chơi mới của D & T.
Trò chơi điều khiển một quả bóng bằng điện thoại của bạn.
Vượt qua những trở ngại
Bạn là người chiến thắng, nếu bạn đi đến tất cả các cấp độ của trò chơi.

Download

Game Ball - screenshot thumbnail

Game Ball - screenshot

No comments:

Post a Comment